Hvis man oplever et barn i mistrivsel, kan det somme tider give mening af udarbejde en psykologisk vurdering eller Forældrekompetenceundersøgelse.

Forældre

Hvis I er forældre der henvender jer, tager vi afsæt i jeres specifikke bekymring om jeres barn. Sammen vil vi finde frem til hvad en sådan undersøgelse specifikt skal indeholde afhængigt at formålet med undersøgelsen, jeres bekymring og barnets særlige vanskeligheder. Nogle forældre henvender sig fordi de desværre føler sig magtesløse ift. pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) i kommunen og de lange ventetider de her bliver mødt af. I sådanne tilfælde kan den psykologiske undersøgelse minde meget om den pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) man vil få udarbejdet i PPR-regi.

Det kan eksempelvis være hvis man er i tvivl om hvorvidt barnets kognitive funktionsniveau eller kognitive profil er med til at udfordre barnet i det daglige. Kognitive funktioner er de mentale processer i hjernen, som giver os evnen til at ræsonnere, orientere os samt huske og agere i sociale sammenhænge.

Har barnet særlige kognitive styrker eller vanskeligheder der er medvirkende til at barnet har det svært i særlige situationer – eksempelvis i skolen? Et eksempel kan være hvis barnet har det der kaldes en ujævn kognitiv profil. Det kan være at barnet på den ene side er særligt god indenfor eksempelvis det sproglige område.

På den anden side kan det være at barnets arbejdshukommelse udfordrer, altså den del af hjernen som fastholder og håndterer den information som er nødvendig for at udføre komplicerede kognitive opgaver som f.eks. læsning og logisk tænkning.

Hvis der er meget stor forskel på sådanne funktioner, kan det medvirke til at barnet udfordres i det daglige eksempelvis fordi barnet har et godt sprog som signalerer til omgivelserne at barnet er ’bedre begavet end sine jævnaldrende’. Men i virkeligheden er barnet udfordret fordi det altså kun er dele af hjernen der fungerer særdeles godt.

Omdrejningspunktet i en psykologisk vurdering er typisk at man tester barnets kognitive funktionsniveau – det der i folkemunde nok bedst kendes som en IQ test. Det kan være en god ide hvis man vil sætte fokus på barnet eller den unges kognitive styrker og vanskeligheder.

Med andre ord har vi somme tider brug for at være få klarlagt hvilke relative styrker barnet har og hvor barnet er kognitivt udfordret. I en psykologisk vurdering er der altså både fokus på barnets vanskeligheder men også på barnets styrker – hvad barnet er god til og hvad mestrer barnet særlig godt? Undersøgelsen sikrer at vi får kendskab til barnets styrker og vanskeligheder, således at vi kan intervenere med henblik på at styrke barnets trivsel og fortsatte udvikling i en positiv retning.

En psykologisk vurdering vil typisk bestå af en forsamtale med forældrene og evt. den unge, 2-3 testsessioner, en observation på barnets skole, samt besvarelse af spørgeskemaer af forældre, lærere og evt. den unge selv. Efter opgørelse af test og spørgeskemaer, tilbagemeldes resultatet for barnet/ den unge og forældrene samt evt. lærerne og netværket. Der udarbejdes ligeledes typisk en skriftlig psykologisk vurdering.

Kommuner
Når jeg udarbejder en psykologisk undersøgelse for en kommune aftales det specifikke indhold og mål med undersøgelsen med opdraggiver eller udøvende myndighed. Hvis der er tale om en forældrekompetenceundersøgelse udarbejdes denne med afsæt i opdraget og efter Socialstyrelsens retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af Forældrekompetenceundersøgelser af januar 2021.

Jeg praktiserer i overensstemmelse med Psykologloven, Etiske principper for Nordiske psykologer såvel som Socialministeries retningslinjer for psykologiske undersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser.