Jeg har mange års erfaring både som supervisor af bl.a. psykologer, lærere og pædagoger og også som vejleder af universitets- og Ph.d. studerende. Jeg superviserer både psykologer på vej mod autorisation, men også psykologer i gang med deres specialistuddannelse. Jeg er selv specialist i klinisk børne- og ungepsykologi.

Supervision kan ses som en læringsproces, hvor man arbejder med afklaring af faglige og personlige problemstillinger. Vejledning minder meget herom for her ”leder man vejen” for/ sammen med den studerende. Jeg har skrevet flere artikler om og forsket i
”klyngevejledning”. Fordi vejledning og supervision har en del lighedspunkter, er min viden om gruppevejledning også med til at forme den supervision jeg yder.

Supervision
Som supervisor har jeg mange års erfaring både som intern og ekstern supervisor. Jeg superviserer ofte indenfor det familieretslige område – herunder børnesagkyndige undersøgelser, MIM samspilsobservationer og samspilsobservationer i det hele taget, overvåget samværsforløb, og børnesamtaler i skilsmissesager. 

Jeg superviserer også på almen-, special- og dagbehandlingsskoler og er konsulent i flere kommuner samt PPR-kontorer. I mit arbejder som supervisor trækker jeg blandt andet på mine egne erfaringer fra tidligere ansættelser som PPR-psykolog og behandlingsansvarlig psykolog på dagbehandlingsområdet. Men jeg trækker også på min evidensbaseret viden fra mine mange år som forsker indenfor den pædagogisk psykologiske verden.

Formålet med min supervision er at skabe læring, trivsel og nye handlemuligheder hos supervisanden. Supervision udgør dermed på samme tid et fagligt og personligt udviklingsarbejde. Der er således i supervisionsforløbet både fokus på den konkrete arbejdsopgave og på forvaltning af personlige kompetencer i løsningen af den specifikke opgave. Vægtningen af de to kan variere og afhænger af supervisandens præferencer og behov. 


Vejledning
Jeg har mange års erfaring som vejleder på både bachelor, kandidat, Ph.d. og postgraduat niveau. Jeg vejleder både individuelt og i grupper. På postgraduat niveau har jeg afholder mange kurser om forskning og formidling samt forskningsmetode både målrettet psykologer i gang med specialistuddannelse (det såkaldt ”Forskning og formidlingskursus”) og i gang med specialpsykologuddannelsen i børne- og
ungepsykiatri (det såkaldt kursus i ”forskningsmetode”).

Vejledning i forbindelse med Forskning og formidlingskurset afholdes typisk online/ telefonisk i det det gør forløbet langt mere fleksibelt. Tiderne bookes typisk et stykke ud i fremtiden så man ”bliver holdt til ilden” med sin opgave. Vejledningsforløbet starter typisk med en klyngevejledning i det mange af deltagerne vil have de samme spørgsmål i begyndelsen af et vejledningsforløb. På den måde for man mere vejledning og har bedre tid til at gå i dybden med andre ting. Derefter består vejledning typisk af individuel vejledning hvor vi sammen arbejder hen mod en opgave målrettet den enkeltes ambitionsniveau. For nogle betyder det en opgave der skal udgives men for de fleste en opgave der ”bare skal bestås”. Mange giver efter endt vejledningsforløb udtryk for at det har været rart med den faglige fordybelse i opgaven, noget de fleste ikke har haft tid til siden specialet.

Hvis du har spørgsmål til et vejledningsforløb, er du meget velkommen til at kontakte mig (se under ”Kontakt”).