Hvis man oplever et barn i mistrivsel, kan det somme tider give mening at udarbejde en psykologisk undersøgelse af barnet.

Forældre
Mange forældre henvender sig fordi de oplever urimeligt lange ventetider i PPR på at få udarbejdet en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV). Jeg udarbejder PPV’er i privat regi. Nogle kommuner godkender sådanne PPV’er udarbejdet i privat regi, andre gør ikke – i skal selv undersøge hvordan det forholder sig i jeres kommune inden vi opstarter forløbet. Vi tager i undersøgelsen afsæt i jeres specifikke bekymringer om jeres barn. Sammen vil vi dermed finde frem til det specifikke formål med undersøgelsen, med afsæt i jeres bekymring og barnets særlige vanskeligheder.

Det kan eksempelvis være en tvivl om hvorvidt barnets kognitive funktionsniveau eller kognitive profil er med til at udfordre barnet i det daglige. Kognitive funktioner er de mentale processer i hjernen, som giver os evnen til at ræsonnere, orientere os, samt huske og agere i sociale sammenhænge. Har barnet særlige kognitive styrker eller vanskeligheder der er medvirkende til at barnet har det svært i skolen? Det kan være at barnets arbejdshukommelse udfordrer, altså den del af hjernen som fastholder og håndterer den information som er nødvendig for at udføre komplicerede kognitive opgaver som f.eks. læsning og logisk tænkning. Det kan også være at barnet har et virkelig godt sprog som signalerer til omgivelserne at barnet er ’bedre begavet end sine jævnaldrende’. Men måske er det blot denne funktion der er veludviklet mens de andre dele af hjernen fungerer middel eller under middel. Dette kan bevirke at omgivelserne kommer til at have for høje forventninger til barnet hvilket medvirker til mistrivsel hos barnet.

Med andre ord har vi somme tider brug for at få klarlagt hvilke relative styrker barnet har og hvor barnet er kognitivt udfordret. I en psykologisk vurdering er der altså både fokus på barnets vanskeligheder men også på barnets styrkesider. Med det afsæt kan der interveneres mest hensigtsmæssigt således at barnets trivsel og udvikling styrkes i en positiv retning.

En pædagogisk psykologisk vurdering kan se ud på mange forskellige måder. Den vil dog typisk bestå af en forsamtale med forældrene og evt. barnet, 2-3 testsessioner, en observation på barnets skole, samt besvarelse af spørgeskemaer af forældre, lærere og evt. barnet selv. Efter opgørelse af test og spørgeskemaer, tilbagemeldes resultatet for barnet/ den unge og forældrene samt evt. lærerne og netværket. Der udarbejdes ligeledes en skriftlig erklæring.

Kommuner
Jeg udarbejder børnepsykologiske undersøgelser for kommuner hvori der tages afsæt i opdraget fra kommunen. Undersøgelser udarbejdes altid efter gældende lovgivning på området. Jeg praktiserer i overensstemmelse med Psykologloven, Etiske principper for Nordiske psykologer og vejledende retningslinjer for nordiske psykologer.